Platba stravného

1. Přihlášení
 

Vaše dítě je příhlášeno ke stravování na základě závazné přihlášky, kterou si můžete vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo stáhnout zde na stránkách v sekci  formuláře . Tato přihláška platí po dobu jednoho školního roku, automaticky budou z evidence strávníků vyřazeni pouze žáci, kteří končí v daném školním roce povinnou školní docházku.

 

V případě, že byste Vaše dítě chtěli ze stravování během školního roku odhlásit, učiňte tak písemně a s Vaším podpisem.

 

2. Platba stravného

 

Stravné se hradí na účet školní jídelny při MŠ převodem z účtu:

  • číslo účtu: 107-6271380217/0100 Komerční banka
  • složenkou vždy k 15. dni v měsíci předem na měsíc následující. 

 

Stravné na měsíc září je třeba uhradit do 15. srpna! 

Prosím o dodržení platby stravného a uvedení variabilního symbolu! 

 

Neuhrazení platby je považováno za vážné porušení vnitřního předpisu a v konečném důsledku může být důvodem pro vyloučení dítěte ze stravování!

 

Vratné stravného bude vyrovnáno na konci školního roku (srpen - září). O způsobu úhrady stravného budete včas informováni.

 

3. Výše stravného

 

Vyhláška o školním stravování stanovuje rozdělení strávníků do skupin podle věku. Do těchto skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují vyhláškou stanoveného věku.

 

Poplatek za stravné je stanoven finančním normativem dle Vyhlášky o školním stravování následovně:

 

Mateřská škola 

celodenní děti          34,- Kč           680,- Kč/měsíčně

7-leté celodenní      39,- Kč            780,- Kč/měsíčně

                      

_____________________________________________________________________________________

 

Základní škola 

                

 7 – 10 let              22,- Kč        440,- Kč/měsíčně        BLP    23,- Kč   460,- Kč měsíčně

11 – 14 let             25,- Kč        500,- Kč/měsíčně        BLP    26,- Kč   520,- Kč měsíčně

15 a více let         28,- Kč        560,- Kč/měsíčně        BLP    29,- Kč   580,- Kč měsíčně

 

Předškolní děti, které v příslušném školním roce mají odklad školní docházky a v průběhu školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.) dovrší 7 let, se řadí do vyšší věkové kategorie strávníků. Děti ze základní školy, které dovrší během školního roku 11 a 15 let, se také řadí do vyšší věkové kategorie.

 

4. Odhlašování

 

Obědy a odpolední svačinky se odhlašují pracovní den předem na pracovní den následující do 14.00 hod. (tzn. nelze o víkendu odhlásit stravu na pondělí).

 

5. Způsob odhlašování

 

- do sešitů u hlavních vchodů do MŠ 

- telefonicky na tel. 544 229 152 

- na e-mail: sjsokolnice@seznam.cz

- na internetových stránkách www.jidelna.cz (po zadání uživatelského jména a hesla)

 

Rodiče mají nárok pouze v první den nemoci dítěte nebo nepřítomnosti dítěte           ve škole vyzvednout stravu do vlastních čistých jídlonosičů (ne plastové dózy, misky, hrnce a sklenice!)     ve školní kuchyni v době od 11.15 do 11.30 hod.

 

Jídlo vyzvednuté do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě!